Svenskt flykting­mottagande

”Humanitära skäl kan stoppa orimliga beslut”

”Humanitära skäl kan stoppa orimliga beslut”
Regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl i migrationslagen är nödvändiga för att lagen inte ska få orimliga konsekvenser. Det skriver debattörer från ett antal organisationer. DEBATT | MIGRATIONSPOLITIK Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I sommar löper den nuvarande tillfälliga utlänningslagen ut och Sverige kommer att få en ny migrationslagstiftning. Inom kort kommer den nya lagen att läggas fram och nu debatteras både förslagen från migrations­kommittén, där samtliga riksdagspartier har ingått, och ett antal tilläggsförslag från regeringen. Oavsett vilken kombination av dessa förslag som läggs så kommer den nya permanenta lagstiftningen att bli mycket restriktiv jämfört med den ordinarie utlänningslagen. Den nya lagen kommer bland annat att innebära korta, tids­begränsade uppehållstillstånd markant under genomsnittet i EU. Det blir också betydligt svårare för den som är på flykt att få permanent uppehållstillstånd och att återförenas med sina barn och partner. Vi är kritiska till flera av förslagen mot bakgrund av den erfarenhet vi har av att i årtionden arbetat för och med människor på flykt, asylsökande och andra migranter.
De senaste månaderna har det pågått en intensiv diskussion kring utformningen av det som brukar kallas humanitära skäl (eller synnerligen/särskilt ömmande omständig­heter) och det ligger i dagsläget olika förslag på bordet. Uppehållstillstånd av humanitära skäl är en säkerhetsventil för att människor som inte har asylskäl i undantagsfall ska ha möjlighet att stanna i Sverige i fall där det vore orimligt att de utvisas. Det kan handla om mycket svårt sjuka eller traumatiserade barn och vuxna, människor som utsatts för övergrepp eller som spenderat en majoritet av sin barndom i Sverige. 2014, det vill säga innan den tillfälliga lagens begränsningar infördes, motsvarade de som fick uppehålls­tillstånd av humanitära skäl ungefär 2,5 procent av samtliga avgjorda asylärenden det året.

Det är komplicerat att sätta sig in i skillnaden mellan de förslag som nu diskuteras men för enskilda människor är de livsavgörande. I de tilläggs­förslag som lagts fram av regeringen föreslås barns möjlighet till uppehålls­tillstånd av humanitära skäl återgå till den formulering som gällde före juli 2016 (det vill säga att uppehållstillstånd ska ges om det finns särskilt ömmande omständigheter).

I debatten framförs att detta vore för generöst. Ur ett barnrättsligt perspektiv anser vi att en sådan återgång är mycket viktig, särskilt mot bakgrund att lagen ändrades 2014 just med hänsyn till att andra skrivningar ansågs ge alltför orimliga konsekvenser och att barnrätts­perspektivet behövde förtydligas.

För perspektiv vill vi ge ett exempel på en person som av domstol inte ansågs omfattas av den grunden. Det gäller ett barn på strax över tio år och en pappa som ska utvisas till ett land i Mellanöstern. Barnet har varit här sedan det var några veckor gammalt, mamman är avliden. I princip hela barnets övriga släkt finns i Sverige. Omständigheterna i det här barnets ärende bedömdes alltså inte vara särskilt ömmande.

När det gäller en utökad möjlighet att få uppehållstillstånd på humanitära skäl för vuxna – vilket är ett tilläggsförslag från regeringen – så måste det förstås mot bakgrund av den övriga migrations­lagstiftningen. Utgår vi ifrån de förslag som ligger kommer Sverige permanent att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd som ny norm (Sverige har sedan 2016 tillfälligt infört tidsbegränsade uppehållstillstånd).

Tillstånden blir bland de kortaste i EU och krav på bland annat språk, försörjning och samhällskunskap föreslås införas för att få permanent uppehållstillstånd. Det är en stor omställning och i den omställningen kommer oundvikligen människor att komma i kläm. Tre grupper som redan drabbas under den nuvarande tillfälliga lagen och där omfattningen riskerar att öka om förslaget från den migrationspolitiska kommittén genomförs utan komplettering:

* Barn som har kommit hit genom familje­återförening eftersom deras föräldrar har uppehållstillstånd i Sverige. Vi ser redan fall i våra verksamheter där de här ungdomarna utvisas efter sin artonårsdag trots att övriga familjen har rätt att stanna kvar i landet. Det kan alltså handla om personer som tillbringat flera formativa år under sin uppväxt i Sverige.

* Barn som har kommit hit utan vårdnads­havare och som fått asyl i Sverige. De kan leva i Sverige under många år med tidsbegränsade tillstånd men när de fyller 18 år kan det göras nya bedömningar om möjligheten att utvisa dem enbart på den grunden att de är vuxna i lagens mening.

* Barn som får tidsbegränsade uppehålls­tillstånd av humanitära skäl. Dessa uppehållstillstånd är dock bara 13 månader och därför kommer det att komma fall där man efter flera år i Sverige utvisas efter artonårsdagen eftersom det krävs tyngre vägande humanitära skäl för vuxna att få uppehållstillstånd.

Även om tonläget i den politiska debatten kring migration har förflyttats de senaste åren är vi förvånade över att just den här grunden och de här människorna har blivit en politisk vattendelare.

Lagändringar för att underlätta för människor att få uppehålls­tillstånd på just humanitära skäl har tidigare införts av regeringar både till vänster och till höger. De här fallen brukar också engagera människor oavsett partifärg eftersom besluten är så livsavgörande och ofta uppfattas som så uppenbart orimliga.

Ett återkommande exempel som brukar väcka engagemang och synas i media är barn som skiljs från skolkamrater och sammanhang efter kanske ett årtionde i Sverige – det är just dessa barn som nu berörs.

Vi organisationer som arbetar med människor på flykt, asylsökande och andra migranter i hundratals verksamheter runtom i Sverige anser att regeringens tilläggsförslag kring humanitära skäl – både för barn och vuxna – är nödvändiga för att lagstiftningen inte ska få orimliga humanitära konsekvenser.

Att det finns fungerande säkerhetsmekanismer för att undvika uppenbart orimliga beslut är viktigt både för de barn och vuxna som berörs men också för att bevara tilltron till myndigheter, domstolar och samhället i stort. Det är även en förutsättning för att den nya lagstiftningen ska bli långsiktigt hållbar.

Martin Ärnlöv
generalsekreterare för Svenska Röda Korset
Pernilla Baralt
generalsekreterare Unicef Sverige
Helén Ottosson Lovén
generalsekreterare Svenska kyrkan
Helena Thybell
generalsekreterare Rädda Barnen
Erica Molin
generalsekreterare Asylrättscentrum
Michael Williams
viceordförande i FARR, Flyktinggruppernas riksråd
Anna Johansson
tillförordnad generalsekreterare Amnesty Sverige
Tomas Lindroos
ordförande Sveriges Stadsmissioner
Björn Cedersjö
tillförordnad generalsekreterare Sveriges kristna råd
Dr George Joseph
generalsekreterare Caritas Sverige
Deidre Palacios
förbundsordförande RFSL
Vera Carlbaum-Wrennmark
förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund
Jêran Rostam
förbundsordförande RFSL Ungdom
John Stauffer
chefsjurist Civil Rights Defenders

Källa: SVD.se

Lärare från Göteborg ny partiledare för Feministiskt initiativ السابق

Lärare från Göteborg ny partiledare för Feministiskt initiativ

ثلاثون سنة ضاعت هباء! التالي

ثلاثون سنة ضاعت هباء!

شاركنا تعليقك