Kriminalvårdens årsredovisning är här

Kriminalvårdens årsredovisning är här

Fjolåret var ett år präglat av fullbelagda häkten och anstalter, och en pandemi som innebar ytterligare utmaningar för Kriminalvården. Trots det upprätthöll myndighetens verksamhet säkerhet och kvalitet, visar myndighetens årsredovisning för 2020.

Både anstalter och häkten var fullbelagda under större delen av året. För att snabbt få fram fler platser tillsattes en krisledningsstab under hösten. Fler beredskapsplatser skapades, främst genom dubbelbeläggning i klienternas bostadsrum.

Samtidigt intensifierades arbetet med den långsiktiga kapacitetsutök­ningen. Bland annat meddelande myndigheten att två nya, större anstal­ter ska byggas i Trelleborg och Kalmar.

Ansträngt men stabilt säkerhetsläge

Säkerhetsläget var ansträngt under året, men stabilt. Ingen rymde från sluten anstalt (säkerhetsklass 1 och 2) och allvarliga incidenter låg kvar på en relativt låg nivå.

Direktavvikelserna från öppna anstalter (säkerhetsklass 3) ökade dock från 28 till 46 stycken jämfört med året innan. Det tros ha berott på fler antal intagna i säker­hetsklass 3 och på miss­nöjes­yttringar mot åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Samtidigt sätter en ihållande hög beläggning stor press på verksamheten. Att kunna erbjuda klienter arbete, behandling och andra återfallsförebyg­gande insatser blir allt svårare, konstaterar generaldirektören i förordet till årsredovisningen.

Underskottet lägre än väntat

Även myndighetens ekonomi påverkades av beläggningssituationen och pandemin.

Öppnandet av de akuta anstalts- och häktesplatserna medförde ökade kost­nader, främst för personal. Därför redovisa­de Kriminalvården ett underskott på 118 miljoner kronor för Kriminalvårdsanslaget under året.

Underskottet blev dock mycket lägre än myndighetens prognos från årets början. En anledning var att pandemin bedöms ha hållit nere kostnaderna för kurser, konferenser, resor och vikariat. Dessutom bidrog myndig­hetens fortsatta effektiviserings- och besparings­arbete till att begrän­­sa kostnadsökningarna.

Källa: kriminalvarden.se

السجن 10 سنوات لداعية إسلامي عراقي شارك بالتخطيط لهجوم في ألمانيا وجنّد انتحاريين السابق

السجن 10 سنوات لداعية إسلامي عراقي شارك بالتخطيط لهجوم في ألمانيا وجنّد انتحاريين

الاكتئاب في زمن الصحوة: حكاية السيدة نون والكلب التالي

الاكتئاب في زمن الصحوة: حكاية السيدة نون والكلب

شاركنا تعليقك