Migra­tions­verket: Delar i rege­ringens migra­tions­för­slag behöver förtyd­ligas

Migra­tions­verket: Delar i rege­ringens migra­tions­för­slag behöver förtyd­ligas

Flera delar i regeringens migrationsförslag behöver förtydligas för att lagen ska bli långsiktigt hållbar.

Det handlar bland annat om kraven vid en förlängningsansökan och hur de nya svenska- och samhällskunskapskraven ska kontrolleras.

Det framgår av Migrationsverkets remissvar på regeringens förslag på en långsiktigt hållbar migrationspolitik, som lämnades till Justitiedepartementet på måndagen

– Efter flera års tillfällig lagstiftning är vi i grunden positiva till ett samlat regelverk, men ser flera avgörande delar som skulle behöva tydliggöras för att lagen ska kunna hålla över tid, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Övergången från permanenta till tidsbegränsade uppehållstillstånd när den tillfälliga lagen infördes i juli 2016 innebar ett systemskifte för bland annat asylsökande och deras anhöriga.

Att nu övergå till tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel, där fler krav behöver vara uppfyllda för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas, kommer att innebära ännu ett systemskifte för alla sökandegrupper*. Det gäller oavsett om personen är skyddsbehövande, arbetstagare eller anhörig till svensk medborgare.

Fler förläng­nings­an­sök­ningar

Med ny huvudregel och ny ordning där permanent uppehållstillstånd endast kan beviljas om vissa ytterligare krav är uppfyllda, kan personer komma att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd under långa perioder.

Migrationsverket kommer i större utsträckning att pröva förlängningsansökningar, och vid fler tillfällen.

– Bedömningarna av de ansökningarna kommer att bli svårare och mer komplicerade ju längre tid personen har vistats i Sverige, vilket är erfarenheter som fyra år med den tillfälliga lagen visar, säger Mikael Ribbenvik.

Regeringens förslag saknar analys om hur förlängningsprövningen ska göras och hur den påverkas av en persons vistelse i Sverige under lång tid. Det gäller exempelvis vid ändrade familjeförhållanden som när barn blir vuxna eller när förhållanden upphör.

Det är någonting som Migrationsverket anser kommer att påverka sökande likväl som förutsättningarna för att lagen ska vara långsiktigt hållbar.

Krav på kunskaper i svenska och samhälls­kun­skap

Enligt förslaget kan inte permanent uppehållstillstånd beviljas förrän efter tidigast tre år i Sverige, där ett krav är kunskaper i svenska och samhällskunskap.

Migrationsverket anser att det är viktigt att det tydligt framgår vilka kunskaper som ska vara uppfyllda för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas och hur den sökande ska kunna visa detta. För att inte lagstiftningen ska få oförutsedda konsekvenser i enskilda fall behövs ett system på plats för att kontrollera detta.

Migrationsverket betonar särskilt att det är angeläget att ansvaret för att utforma och betygssätta kunskapsproven ges till en samhällsaktör med rätt kompetens.

– Eftersom i princip alla kommer att omfattas av detta är det en viktig stomme som vi behöver få på plats för att prövningen av kunskapskraven ska bli så rättssäker och effektiv som möjlig, säger Mikael Ribbenvik.

Tydlig­göra krav

Förslaget på språk- och samhällskunskapskrav kommer också att påverka grupper som lagstiftaren tidigare strävat efter att attrahera till Sverige. Det handlar om arbetstagare, studenter på doktorandnivå och forskare som bor i Sverige men som rör sig i internationella miljöer där svenska inte är arbetsspråk.

Migrationsverket anser därför att det är angeläget att det tydliggörs vilka krav som gäller för att permanent uppehållstillstånd ska beviljas, och att det sker i god tid innan lagen träder ikraft. Detta för att personer som redan befinner sig i Sverige ska ha en praktisk möjlighet att uppfylla dem när lagen börjar tillämpas.

– Om det inte är tydligt innan lagen börjar gälla vad som krävs för att beviljas permanent uppehållstillstånd, kan personer som bott och arbetat under lång tid i Sverige komma att utvisas, säger Mikael Ribbenvik.

Övriga komplet­te­rande förslag

Migrationsverkets yttrande över en långsiktigt hållbar migrationspolitik omfattar enbart de förslag som framgår i det betänkandet. Det avser alltså inte de kompletterande förslag som regeringen skickade ut på remiss den 4 december 2020.

* Kvotflyktingar kommer enligt förslaget även fortsättningsvis att beviljas permanent uppehållstillstånd.

migrationsverket.se

Regeringen vill göra föräldrabalken könsneutral – sjösätter ny utredning السابق

Regeringen vill göra föräldrabalken könsneutral – sjösätter ny utredning

النمسا تضبط أسلحة وذخائر تعود لميليشيا ألمانية يمينية متطرفة التالي

النمسا تضبط أسلحة وذخائر تعود لميليشيا ألمانية يمينية متطرفة

شاركنا تعليقك