Så har församlingarna digitaliserat sin verksamhet under pandemin

Så har församlingarna digitaliserat sin verksamhet under pandemin
En stor majoritet av Svenska kyrkans församlingar valde under fjolåret att sända digitala gudstjänster. Många av dem för första gången. Fler människor och nya målgrupper har kunnat nås via de digitala plattformarna. Samtidigt finns många fortsatta utmaningar. Det framkommer i en ny rapport om hur Svenska kyrkan ställt om under pandemin.

Rapporten Svenska kyrkan Online: Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin undersöker hur Svenska kyrkans församlingar ställde om sin verksamhet under perioden mars till oktober 2020. Ett särskilt fokus ligger på övergången till digital verksamhet.

I mars 2020 hade 12 procent av Svenska kyrkans församlingar erbjudit någon form av digital verksamhet. I juni var den siffran 84 procent. Främst är det gudstjänster och andakter som sänts över nätet, men även konfirmandundervisning och annat barn- och ungdomsarbete har skett i digital form under året.

Rapporten visar att församlingar i städer i högre grad ställt om till digitalt än församlingar på landsbygden. Det kan till viss del förklaras med att behovet inte varit lika stort på landsbygden
Andra faktorer som påverkat är om kyrkoherden i församlingen sedan tidigare varit van att arbeta med sociala medier och om det funnits ett stöd för digitalt arbete i det övriga arbetslaget.

Nya målgrupper

Åtta av tio kyrkoherdar uppger att fler människor och nya målgrupper har deltagit i de digitala gudstjänsterna, jämfört med de fysiska gudstjänsterna. Rapporten har inte närmare undersökt vilka nya målgrupper det handlar om, men nämner att det kan röra sig om människor som av olika anledningar har särskilda band till en viss församling och som föredrar att delta i gudstjänsten där. Men också om människor som i vanliga fall inte vill eller kan delta i den lokala gudstjänsten.

Sju av tio församlingar uppger att de vill fortsätta arbeta med digitala sändningar även efter pandemin. Rapporten identifierar flera områden som behöver utvecklas. Ett tydligt sådant är interaktivitet och gemenskap i det digitala rummet. Exempelvis uppger mindre än en femtedel av församlingarna att de skapat möjlighet för gudstjänstdeltagarna att sjunga och be tillsammans. I än mindre grad har sådant som kyrkkaffe och annan social verksamhet erbjudits i digital form.

Rapporten konstaterar att verksamheter för äldre har varit svårast att ställa om och pekar i det i sammanhanget på risken för digitalt utanförskap i kyrkan.

Fortsatta utmaningar

Rapportens resultat väcker frågor om vilken typ av digital kyrka som Svenska kyrkan vill vara i framtiden, säger Sara Fransson, forskare vid forsknings- och analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala, som står bakom rapporten.

- Under året som gått har det mer handlat att hitta tekniska lösningar om mindre om reflektion kring hur de ska användas på bästa sätt. Men gemenskap och relationer är det som står i fokus i mycket av församlingarnas verksamhet. Det behöver möjliggöras även i mötet med församlingen online.

- Det blir tydligt i rapporten att en utmaning framåt ligger i att utveckla användningen av verktygen så att även den digitala miljön blir del av en levande och inkluderande församlingsgemenskap.

Annan verksamhet under pandemin

Rapporten lyfter också fram Svenska kyrkans betydelse i samhället under pandemin. För perioden mars till juni uppger sex av tio församlingar att de haft leverans av matkassar och medicin. Majoriteten har gjort detta i egen regi och med egna medel. Andra anpassningar som gjorts för att upprätthålla församlingslivet har varit att anordna olika utomhusaktiviteter, som gudstjänster eller promenadverksamhet.

Om rapporten
Rapporten Svenska kyrkan Online: Att ställa om, ställa in eller fortsätta som vanligt under coronapandemin bygger på två enkäter som gått ut till alla kyrkoherdar i Svenska kyrkans församlingar. Den första enkäten är framtagen inom det internationella forskningsprojektet CONTOC, Churches Online in Times of Corona, som studerar hur kyrkor i 17 länder har ställt om under pandemin. Den har kompletterats med en enkät framtagen av kyrkokansliet i Uppsala.

Källa: svenskakyrkan.se

Så har församlingarna digitaliserat sin verksamhet under pandemin السابق

Så har församlingarna digitaliserat sin verksamhet under pandemin

Private Facebook group attempts to influence Swedish interests abroad التالي

Private Facebook group attempts to influence Swedish interests abroad

شاركنا تعليقك