Debatt Socialtjänsten

”Viktigt att använda ny möjlighet till utreseförbud”

”Viktigt att använda ny möjlighet till utreseförbud”
Barn ska inte längre kunna föras ut ur landet med socialtjänstens vetskap. Nu gäller det att myndigheter och kommuner kan använda möjligheten att belägga ungdomar med utreseförbud, skriver tre debattörer som arbetar mot hedersförtryck.

Sedan många år pågår ett arbete med att försöka förstå hur stort och utbrett problemet med hedersrelaterat våld och förtryck är. Hittills har det dock bara gjorts ett fåtal kartläggningar, och endast en där socialchefer svarar på frågor.

I en nationell kartläggning som länsstyrelsen i Östergötland gjort uppger socialtjänster i Sveriges kommuner att de har kännedom om 199 ungdomar som i en hederskontext har förts ut ur landet. De har kännedom om 36 barn (mestadels flickor) som lever i tvångsäktenskap.

Men mörkertalet är stort. 192 kommuner svarade på enkäten, vilket innebär att nästan en tredjedel (98 kommuner) inte svarade. Man kan fundera över varför det är frivilligt för en socialchef att svara på frågor som berör verksamheten. En annan fundering är vad det är som gör att man väljer att inte svara.

Med tanke på att endast två tredjedelar av kommunerna har svarat kan vi anta att det rör sig om många fler ungdomar än vad som uppges i svaren på enkäten. Vi kan inte godta att barn i tvångsäktenskap våldtas och att barn förs bort trots att myndigheterna har kännedom om det.

I samma kartläggning framgår att avståndet mellan socialtjänst och polis ibland kan vara långt. Från frivilligorganisationernas sida ser vi det bristande stödet som drabbar den utsatta individen. På grund av resursbrist eller byråkratisk hantering får ungdomar inget eller för litet stöd.

Det finns naturligtvis andra omständigheter som gör hedersvåldsärendena extra svåra, men en fungerande samverkan hade varit till hjälp för fler unga i hedersförtryck.

Att be om hjälp när man är utsatt är en modig och många gånger svår handling. Får ungdomarna inte stöd kan en konsekvens bli att de inte orkar stå emot familjens påtryckningar och återvänder till hemmet.

Det krävs en omfattande förändring, både strukturellt och i det operativa arbetet i kommunerna. I dag blir det inga eller få kännbara konsekvenser för socialtjänster som inte har agerat eller gjort för lite för att förhindra att ett barn förs ut ur landet.

Det är dags för Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) eller någon annan myndighet att gå ut i verkligheten och utreda när de får in anmälningar om bristande hantering. 

Självklart välkomnar vi straffskärpning för brott med hedersmotiv och att det från den 1 juli finns möjlighet att utfärda utreseförbud för barn som riskerar att föras ut ur landet för att bli bortgifta eller könsstympade.

Nu gäller det att myndigheter och kommuner omgående får uppdaterad information om dessa lagar så att de kan använda sig av möjligheten att belägga ungdomar med utreseförbud.

Barn ska inte längre kunna föras ut ur landet med myndigheternas vetskap.

Frågan om brister och fel kring hanteringen av hedersvåldsärenden har diskuterats fram och tillbaka i åratal. Hur länge ska vi acceptera att regelverket inte fungerar? Vi kräver förändring nu – barnen kan inte vänta.

Dagenssamhalle.se

The Sound of Silence السابق

The Sound of Silence

غرامة لأولياء التلاميذ التالي

غرامة لأولياء التلاميذ

شاركنا تعليقك